Lokale politieke partijen

Op woensdag 21 maart 2018 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaats gevonden. Om ervoor te zorgen dat inwoners een weloverwogen keuze konden maken, hebben wij de standpunten van de lokale politieke partijen in de regio Zuid-Kennemerland onderstaand verzameld.

Zie de pagina Lokale politieke partijen in de media voor visies en acties van lokale politieke partijen in andere gemeenten van het land.

Standpunten lokale politieke partijen Zuid-Kennemerland

Wij hebben op 21 februari 2018 alle lokale politieke partijen in de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort gevraagd naar hun standpunt inzake beleid rondom de almaar toenemende straling van draadloze technologieën. Daarnaast wilden wij graag weten of zij de adviezen van de Raad van Europa uit Resolutie 1815 ondersteunen. Klik hier om ons verzoek aan de politieke partijen te lezen. Onderstaand zijn alle standpunten per gemeente weergegeven.

Haarlem

Actiepartij Haarlem: Wij ondersteunen de adviezen van de Raad van Europa. Wij hebben de straling van UMTS en GSM masten al 12 jaar in ons verkiezingsprogramma staan. Bijgaand de link naar ons verkiezingsprogramma waar een kleine alinea (door de veelheid aan onderwerpen) aan deze problematiek gewijd is. Wat ons betreft mogen smartphones geweerd worden uit klaslokalen en dient de straling in openbare gebouwen naar een ’veilig’ niveau gebracht te worden. De gemeenteraad heeft los van de gebouwen zo goed als geen bevoegdheden als het over onderwijs gaat. Hier gaan de schoolbesturen over. Stralingsnormen zijn grotendeels rijksbeleid en wij hopen dat in de nieuwe Omgevingswet (2021) hier strengere richtlijnen voor worden opgenomen. Omdat een ieder wel wil bellen en internet gebruiken stellen wij voor om een vergunningsplicht in te voeren voor deze masten. Wij streven naar meer, maar kleine zendmasten met een veel lager voltage per meter, analoog aan steden als Wenen en Parijs. Op grond van de huidige regelgeving hoeft er nagenoeg nooit een vergunning aangevraagd te worden voor een GSM of UMTS mast (behalve als de mast hoger is dan 5 meter) en die vergunningen, voor zover nodig, worden doorgaans makkelijk verleend.

CDA Haarlem: Ja, het CDA deelt uw zorg over elektromagnetische straling. Dit wordt onderstreept met de door Maurits von Martels gestelde vragen in de Tweede Kamer. Zie bijgaand de vragen en antwoorden. Uw werkgroep heeft ook aandacht besteed aan deze vragen. Uit de beantwoording blijkt dat de effecten van elektromagnetische velden nog niet geheel duidelijk zijn. De bijdrage van het kennisplatform Elektromagnetische velden en Gezondheid en uw bijdrage zijn dus belangrijk voor het vergroten van het inzicht. In ons verkiezingsprogramma hebben wij geen aandacht besteed aan dit onderwerp. Uw adviezen “wat kan de gemeente doen?” zijn waardevol en helpen ons verder. Dank daarvoor.

ChristenUnie Haarlem: Op hoofdlijnen ondersteunt de ChristenUnie Haarlem de door de Raad van Europa genoemde adviezen. Dat betekent dat wij vinden dat fabrikanten, telecomproviders en elektriciteitsmaatschappijen zich moeten houden aan de normen van de gezondheidsraad en uit moeten gaan van het ALARA-principe: zo min mogelijk straling als redelijkerwijs mogelijk is. Gisteravond heeft de gemeenteraad hierover ook een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen in contact te treden met de GGD en met een voorstel te komen hoe de informatievoorziening over straling en de mogelijke effecten daarvan helder gecommuniceerd kunnen worden op de site van de GGD en de site van de gemeente Haarlem.

D66 Haarlem: We onderstrepen in principe de conclusies van het EC, maar zijn als gemeente gehouden aan de lijnen die landelijk worden uitgezet. Daarin hebben wij geen beleidsvrijheid. We verwijzen u voor een standpunt hierop daarom graag naar onze landelijke woordvoerders: d66@tweedekamer.nl.

GroenLinks Haarlem: Ik wil u allereerst complimenteren met uw werkgroep en website en het feit dat u hiermee Haarlemmers, organisaties en ook de gemeenteraad bewust maakt van de schadelijke kanten van straling. Voorlichting en bewustwording zijn de eerste stappen als het om straling gaat. We hebben Trots ook van harte gesteund toen zij het verzoek indienden om hier eind vorig jaar een raadsmarkt over te organiseren. Juist om duidelijkheid rondom dit onderwerp te creëren. Ook is het initiatiefvoorstel dat afgelopen raadsvergadering is ingediend een goeie stap om het College van B&W aan te sporen hiermee aan de slag te gaan. GroenLinks Haarlem staat achter de zogenaamde Resolutie 1815 uit 2011. Uiteraard zijn we voorstander van het voorzorgprincipe om mensen met zo weinig mogelijk straling te belasten. We zijn wel enigszins terughoudend ten opzichte van de voorgestelde stralingsvrije ruimtes maar dat is voornamelijk omdat we daar praktische bezwaren zien opdoemen. U vindt ons aan uw zijde als het gaat om de oproep om voor betere voorlichting te zorgen, zodat mensen beter op de hoogte zijn over wat straling allemaal kan veroorzaken.

Hart voor Haarlem: Wij zijn ons bewust van de discussie die in de wetenschap en daarbuiten gevoerd wordt over de gezondheidseffecten van electromagnetische straling. We lezen ook dat er mensen zijn die concrete gezondheidsklachten aan deze straling toeschrijven. Wij stellen echter ook vast dat de wetenschap tot nog toe geen meetbare gezondheidseffecten als direct gevolg van deze straling heeft kunnen vaststellen, ondanks het feit dat mensen inmiddels al sinds 1880 in toenemende intensiteit aan deze straling worden blootgesteld. Ook is niets bekend over een fysieke oorzaak-gevolg relatie die gezondheidsklachten als direct gevolg van deze straling zou kunnen verklaren. Er is dus geen theorie en er zijn onvoldoende gegevens, hoe vervelend en ingrijpend deze klachten voor individuele personen ook kunnen zijn. Er zijn gezien de onzekerheid op dit gebied Europese aanbevelingen uit 2011 om blootstelling van met name kinderen aan deze straling zoveel mogelijk te beperken. Het zal u duidelijk zijn dat deze richtlijn in de praktijk niet echt uitvoerbaar is. Electromagnetische straling is immers letterlijk overal, vaak onzichtbaar bovendien (denk bijvoorbeeld aan ondergrondse elektriciteitskabels die net zoveel straling veroorzaken als bovengrondse, of aan de inmiddels alom tegenwoordige WiFi-netwerken). Het strikt naleven van deze richtlijn zou dan ook niet minder dan maatschappij-ontwrichtend zijn. En dit om risico’s uit te sluiten die niemand nog heeft weten te kwantificeren of onderbouwen. Dit zal waarschijnlijk de reden zijn dat de landelijke overheid tot nu toe geen uitvoering heeft gegeven aan deze Europese aanbeveling. Hart voor Haarlem, noch de gemeente Haarlem, heeft de kennis om een zelfstandige afweging op dit terrein te kunnen maken. We kunnen dan ook niet anders dan de landelijke overheid op dit punt te volgen. Wij hopen dat u begrip heeft voor dit standpunt.

OPHaarlem: De problematiek van stralingsproblematiek is dat mensen die (denken) geen last (te) ervaren van straling er gewoon niet aan denken dat er mensen zijn die wel (veel) last kunnen hebben van straling. Het is daarom van belang om straling bij een aantal facetten van ons maatschappelijk functioneren consequent op de agenda te houden. Dat speelt volgens ons o.a. bij:
-bestaande (draadloze) communicatiefaciliteiten in (overheids)gebouwen;
-nieuwbouwprojecten;
-aanvragen voor zendmasten e.d.;
-het ondergrondse netwerk.
De consequente aandacht voor stralingsproblematiek kan ervoor zorgen dat we als gemeente weloverwogen beslissingen nemen om straling te verminderen. OPHaarlem zal de stralingsproblematiek derhalve op de agenda houden.

PvdA Haarlem: Voor de PvdA Haarlem is dit primair een onderwerp waar landelijk beleid voor nodig is. De EU en het Rijk bepalen de belangrijkste normen en regels voor straling, het gemeentelijk bestuur heeft hier weinig zeggenschap in. Het lijkt ons goed als er nationaal meer wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar de effecten van dit type straling. Door hier meer over te weten, kunnen de normen ook beter worden gesteld en kan het ALARA principe ook beter worden ingevuld. Vanzelfsprekend is veiligheid daarbij ons uitgangspunt.

SP Haarlem:  We kunnen daar kort over zijn. Al onze burgers moeten beschermd worden tegen gevaarlijke straling.

Trots Haarlem staat voor een samenleving waarin gezondheid en veiligheid prevaleren boven economische belangen. Aangezien uit veel onderzoek blijkt dat straling van mobiele communicatie ver onder de gestelde norm toch gezondheidsrisico’s met zich meebrengt en de Raad van Europa daarom adviseert om deze straling zo laag mogelijk te houden, stimuleren wij beleid waarmee inwoners zoveel mogelijk beschermd worden tegen de al maar toenemende straling van zendmasten en Wifi. Trots wil aandacht voor Haarlemmers die zoveel last van de overal aanwezige straling van zendmasten en Wifi ondervinden dat zij zonder ernstige klachten niet meer aan het openbare leven kunnen deelnemen en/of zich voor hoge kosten geplaatst zien voor afscherming van hun woning. Dat willen wij bereiken door:
1. In overleg met providers slimmere plekken en afstellingen voor zendmasten te zoeken.
2. Inwoners, artsen, scholen en de GGD voor te lichten over de gevaren van straling, zodat zij zelf de nodige maatregelen kunnen treffen om blootstelling te beperken.
3. Het instellen van een centraal meldpunt om zicht te krijgen op de omvang van de problematiek.
4. Het creëren van Wifi luwe zones in openbare gebouwen en de openbare ruimte teneinde de toegankelijkheid daarvan voor stralingsgevoelige inwoners te bevorderen.
5. WMO vergoeding voor straling werende materialen voor woning en kleding.
6. Te wachten met Smart City toepassingen als slimme lantaarnpalen tot meer bekend is over de mogelijke gezondheidseffecten van 5G en de stapeling van alle stralingsbronnen.
Onlangs heeft Trots Haarlem een initiatiefvoorstel ingediend waarin deze maatregelen ter stemming zullen worden voorgelegd.

VVD Haarlem: De fractie is momenteel nog in afwachting op de collegereactie van het college op het initiatiefvoorstel van de fractie TROTS. Op basis daarvan willen wij ons standpunt bepalen. Het college geeft een reactie op het initiatiefvoorstel en gaat daarin naar onze verwachting ook in op de rol en verantwoordelijkheden van de gemeente. Maar ook de mogelijkheden. Straling is geen simpel onderwerp, dat vergt het vergaren van voldoende input om een standpunt in te nemen. Dat doen wij nu en daarbij wachten wij dus de reactie van het college af om voldoende inzicht te hebben in de Haarlemse situatie.

Zie onder aan deze pagina welke partijen in Haarlem vóór hebben gestemd voor de moties rondom straling.

Heemstede

CDA Heemstede: Wij vinden dit een competentie van de Rijksoverheid en zien geen aanleiding hierover als lokale partij een standpunt in te nemen. Wij beschikken namelijk niet over de tijd, mogelijkheden en competenties om een gefundeerd standpunt te formuleren. Wilt u het landelijk CDA standpunt hierover weten kunt u contact opnemen met het landelijk CDA.

D66 Heemstede: In ons verkiezingsprogramma staat geen standpunt over straling door draadloze technologie. Het onderwerp is de afgelopen 8 jaar niet op de raadsagenda geweest waarover wij als politieke partij dan om advies zouden zijn gevraagd, of wat ter besluitvorming voor lag. We geven de informatie zeker door aan de nieuwe fractie die na 21 maart zal aantreden.

GroenLinks Heemstede zou ervoor zijn dat Heemstede samen met de gemeenten in de regio, d.w.z. Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort en eventueel Haarlemmermeer en Haarlemmerliede een gezamenlijk beleid voor dit onderwerp gaat maken. Dat moet beginnen met kennis en ervaring delen, en problemen in kaart brengen. In het algemeen vinden wij dat de hoeveelheid straling, elektromagnetisch dan wel laagfrequent geluid, e.d. zoveel mogelijk voorkomen moet worden, en waar nodig zullen er maatregelen getroffen moeten worden daar waar de gemeenteraad mogelijkheden heeft.
(Naschrift: wij hebben van de fractievoorzitter van GroenLinks een uitnodiging ontvangen om na de verkiezingen in de fractie over dit onderwerp te komen praten.)

Heemsteeds Burger Belang: HBB heeft geen standpunt ten aanzien van toenemende straling en de mogelijke gezondheidseffecten. De onderzoeken op dit gebied laten nog geen eenduidig beeld zien. Wel worden er bepaalde afstanden geadviseerd tussen zendmasten en woningen/gebouwen. HBB is kritisch als het gaat om verdere plaatsing van zendmasten in onze gemeente.

PvdA Heemstede: Sinds enige tijd opereert de PvdA in regionaal verband van Zuid-Kennemerland. In die lijn heeft de PvdA Haarlem een standpunt ingenomen, dat ook door Heemstede wordt gedeeld. Naar onze mening is dit primair een onderwerp waar landelijk beleid voor nodig is. De EU en het Rijk bepalen de belangrijkste normen en regels voor straling, het gemeentelijk bestuur heeft hier weinig zeggenschap in. Het lijkt ons goed als er nationaal meer wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar de effecten van dit type straling. Door hier meer over te weten, kunnen de normen ook beter worden gesteld en kan het ALARA principe ook beter worden ingevuld. Vanzelfsprekend is veiligheid daarbij ons uitgangspunt.

VVD Heemstede: Wij hebben geen reactie van hen ontvangen.

Bloemendaal

CDA Bloemendaal: In het verkiezingsprogramma van het CDA-Bloemendaal staat geen passage over beleid rondom straling. Ik vermoed dat dit bij de andere gemeenten en andere partijen ook het geval zal zijn. Het CDA erkent wel dat dit een serieus probleem is. Het is opgepakt door CDA-2e kamerlid  Maurits von Martels. Hij heeft er Kamervragen over gesteld en ervoor gezorgd dat het op de agenda van de Tweede Kamer staat. Zie deze link. Ik hoop dat u hier verder mee kunt komen.

D66 Bloemendaal: Wij hebben hier lokaal geen specifiek standpunt over. Er is laatst een informatieavond geweest over dit onderwerp. De regelgeving wordt landelijk bepaald en bij het plaatsen van nieuwe masten heeft de gemeente weinig te zeggen. Natuurlijk zijn er wel bezwaarmogelijkheden bij het verlenen van een omgevingsvergunning. Ook waren er bij de GGD nauwelijks klachten bekend. Wel zijn er veel klachten over het gebrek aan mobiel bereik, maar die hebben geen gezondheidseffecten. Als u meer informatie heeft over klachten over masten bij ons in de gemeente, stuurt u deze dan s.v.p. door aan onze lijsttrekker.

GroenLinks Bloemendaal: GroenLinks maakt zich hier ook zorgen over. Al die straling kan niet gezond zijn, ook al zegt veel onderzoek dat het wel meevalt. De vele nieuwe technieken zijn heel nuttig, maar GroenLinks wil gezondheidsrisico’s minimaal houden. Regelgeving over straling van allerlei apparaten moet echter van de Rijksoverheid komen. Wat de gemeente wel kan doen is sterkere, hoge zendmasten alleen toestaan op plekken die op voldoende afstand van woonhuizen en scholen staan. Door de grote hoeveelheid aan bijeenkomsten en vergaderingen, naast onze gewone baan, kunnen we helaas niet overal bij aanwezig zijn. Daarom is het goed om het gezamenlijk op te pakken. En daarom zijn we ook heel blij met organisaties zoals de uwe, die ons van nuttige input voorzien. Ik zal dit punt agenderen voor de eerstvolgende regiovergadering van GroenLinks. Heel veel succes in elk geval met jullie goede werk!

Liberaal Bloemendaal: Wij hebben geen reactie van hen ontvangen.

PvdA Bloemendaal: Wij hebben over dit probleem niets opgenomen in ons verkiezingsprogramma. De reden daarvoor ligt in de relatieve onbekendheid daarvan. In de afgelopen twee raadsperiodes heeft dit nooit een van de commissies bereikt; wij hebben dus werkelijk geen idee over de omvang van het probleem. Dat wil overigens zeker niet zeggen dat dit dan ook maar meteen de maatstaf moet zijn bij al dan geen maatregelen nemen. Wat dit laatste betreft constateer ik dat wij in hoge mate afhankelijk zijn geworden van technologie die straling met zich meebrengt. Maar ook is het voor ons van belang een beeld te hebben van maatregelen die genomen kunnen worden om de straling terug te dringen of te minimaliseren. Dat beeld bestaat bij ons op dit moment nog niet. Wellicht zien wij in de aanstaande nieuwe raadsperiode gelegenheid om dit te agenderen in de vorm van een informatieavond. Ik hoop op uw begrip dat dit enige tijd zal vergen; alle betrokkenen bij het raadswerk staan voorlopig in de campagnemodus, en daarna zal het ook de nodige tijd vergen voor een raads- of coalitieakkoord, voordat alles weer zijn gebruikelijke gang gaat in de gemeentepolitiek.

VVD Bloemendaal: Wij hebben geen reactie van hen ontvangen.

Zandvoort

D66 Zandvoort: We hebben geen standpunt over dit onderwerp, omdat dit probleem niet aan de orde is gekomen in Zandvoort. Niet via de gemeente, niet via de GGD, niet via de huisartsen, niet via andere organisaties in Zandvoort. Daarnaast hebben we niet gehoord van een burger die last had van de klachten die u noemt op uw website. Daarom wil ik u eigenlijk een vraag stellen of bewoners die last hebben van dergelijke straling zich bij ons te melden zodat we kunnen inventariseren wat de problemen zijn in Zandvoort.

Ouderen Partij Zandvoort: Ofschoon wij het onderwerp “straling” niet specifiek hebben opgenomen in ons verkiezingsprogramma, mag duidelijk zijn dat wij van mening zijn dat burgers in voldoende mate moeten worden beschermd tegen gevaarlijke straling. In die zin kunnen wij ons vinden in de aanbevelingen van de Raad van Europa. Daarbij achten wij het noodzakelijk dat er nog aanvullend onderzoek wordt gedaan naar de schadelijke effecten van elektromagnetische straling.

PvdA Zandvoort: U vraagt naar concreet beleid van onze partij. Dat hebben we nu niet. En op korte termijn kan ik u niet zo vertellen welke concrete acties de toekomstige fractie daarin gaat ondernemen. Daarvoor moeten wij onszelf eerst meer verdiepen in deze materie. Dat gaan we dan ook doen want u heeft door uw mail de aandacht gevestigd op dit onderwerp. De discussie over straling hebben we tot nu wat van een afstand gevolgd. Wij gaan ons er zeker in verdiepen en zullen de informatie die u hierbij aanreikt ook met interesse tot ons nemen. U heeft ons daarvan bewust gemaakt. Hartelijk dank daarvoor.
Aanvulling van de lijsttrekker van de PvdA: Ik ken persoonlijk de discussies in appartementsgebouwen over straling en straling gevoeligheid. De meningen zijn dan sterk verdeeld. Ik vind het in ieder geval belangrijk dat bewoners er zelf iets over mogen zeggen en niet gedwongen worden om in te stemmen met een stralingsmast op hun flat door de eigenaar. Vaak is dat in combinatie met een vergoeding die in de pot schoonmaak en algemeen onderhoud gaat. Ik vind dat geen goede zaak. Dus in die zin hebben we daar inhoudelijk iets over te melden. We gaan het met interesse verder volgen.

Sociaal Zandvoort is van mening dat draadloze technologie met beleid moet worden uitgevoerd. Het is helaas nodig om hiervan gebruik te maken, al is het maar voor de diverse hulpdiensten, ouderen, enz. Het mag echter niet zo zijn dat bewoners hier schadelijke effecten van moeten ondergaan. Ons beleid zou dan ook zijn zendmasten met strategie te plaatsen op plekken waar mensen er geen of zo min mogelijk last van hebben.

Van CDA Zandvoort, Gemeente Belangen Zandvoort en VVD Zandvoort hebben wij geen reactie ontvangen.

Diversen

15-03-2018:  Motie Vreemd – Zend goede informatie over straling ingediend door Trots Haarlem en GroenLinks Haarlem waarin zij het college vragen om ervoor zorg te dragen dat er op de website van GGD en gemeente helder gecommuniceerd wordt over de gezondheidseffecten van straling. De fracties Trots, GroenLinks, SP, ChristenUnie, Actiepartij, Jouw Haarlem en VVD hebben vóór deze motie gestemd. Deze motie is aangenomen.

15-03-2018: Motie Vreemd – Scherm af ingediend door Trots Haarlem en GroenLinks Haarlem met voorstel om straling werend materiaal te vergoeden vanuit de WMO. De fracties Trots, Jouw Haarlem, SP, OPH en de Actiepartij hebben vóór deze motie gestemd, maar helaas waren dit te weinig stemmen waardoor deze motie niet is aangenomen.

25-01-2018: Trots Haarlem dient initiatiefvoorstel ‘Haarlem Stralend Gezond’ in bij Raadsvergadering

25-01-2018: Trots Haarlem stelt vragen over plaatsing tijdelijke zendmast Zuid-Schalkwijkerweg

29-11-2017: De politieke partijen die de Raadsmarkt over Zendmasten & Gezondheid hebben voorbereid zijn: Trots Haarlem (Sander van den Raadt), de Actiepartij (Jan Baaijens) en het CDA (Jur Visser).

13-07-2012: GroenLinks Haarlem: Vragen over de vermeende schadelijke invloed van straling door mobieltjes

07-09-2006: GroenLinks Haarlem: Motie tegen plaatsen UMTS-masten

Aanvullingen kunnen gemeld worden via onze contact-pagina.


Waardeer je onze website?
Via een donatie kun je meehelpen om ons werk en deze website voort te zetten.
Klik hier voor meer informatie en voor de donatieknop. Alvast bedankt voor je hulp!