EHS-er maakt bezwaar tegen WMO-besluit, Hoorzitting op 20 augustus

Aanstaande dinsdag 20 augustus vindt er om 20.15 uur een Hoorzitting plaats bij gemeente Goirle. De WMO-aanvraag van EHS-er Antonia Holthuizen is wel gehonoreerd, maar zij heeft besloten toch bezwaar aan te tekenen omdat zij geen erkenning heeft gekregen dat er een mogelijk verband is tussen haar gezondheidsklachten en de elektromagnetische velden in haar woonomgeving. Zij wenst serieus genomen te worden en neemt geen genoegen met een zakje geld zonder daarbij de reden hiervoor te horen.

Je kunt Antonia ondersteunen door als toehoorder aanwezig te zijn bij deze Hoorzitting. Deze kwestie is uiteraard ook gelijk in het belang van alle EHS-ers! Onderstaand haar verhaal.

WMO-traject

Na juridisch advies en een gesprek met de burgemeester over een bijgeplaatste zendmast in de kerktoren, kreeg ik (een EHS-er uit Goirle) begin 2018 uiteindelijk toch een WMO-traject aangeboden. Dit hield in dat ik bij positief advies eventueel verhuiskosten zou kunnen ontvangen, dan wel een vergoeding van de kosten om het huis stralingsarm te maken. Met enige scepsis ben ik hier aan begonnen.

De afdeling WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in Goirle werkt met Adviesbureau Treve. Treve stuurde een medisch adviseur bij mij langs voor een huisbezoek. Een paar maanden later ontving ik een negatief concept-advies. Hierop heb ik een scherpe reactie geschreven. Toch vond Treve het niet nodig om haar concept-advies te wijzigen. Wel wilde Treve mijn reactie bij het adviesrapport voegen en dit zo naar de opdrachtgever, de gemeente Goirle, sturen. Ik stemde hiermee in. Onderstaand het besluit van de gemeente Goirle.

Besluit

“Uit het medisch advies dat wij hebben opgevraagd blijkt dat er in de huidige stand van de medische wetenschap geen duidelijke oorzaak van de klachten vast te stellen is. Wij sluiten ons aan bij de strekking van het onafhankelijk medisch advies. Het advies is zorgvuldig tot stand gekomen. Het medisch advies vindt u bij deze brief. Op basis daarvan zouden wij uw aanvraag kunnen afwijzen, omdat het niet zeker is dat de door u aangevraagde voorziening een bijdrage zal leveren aan uw zelfredzaamheid en participatie.”

“Wij hebben uw reactie op het concept medisch advies ontvangen. Wij hebben met toepassing van de ‘hardheidsclausule’ besloten om u toch tegemoet te komen door aan u een PGB (persoonsgebonden budget) te verstrekken voor verhuis- en inrichtingskosten. Hiermee kunt u uw woonsituatie naar eigen inzicht verbeteren. Verstrekking van PGB gebeurt op basis van het overleggen van facturen.”

Beperkingen en belemmeringen formuleren

Bij navraag had ik deze positieve uitkomst vooral te danken aan mijn schriftelijke reactie op het negatieve medisch advies van Treve. Met name aan de concrete omschrijving hierin van mijn ‘beperkingen’ en van de ‘belemmeringen’ die daar voor mij uit voortvloeien, aldus mijn contactpersoon bij de afdeling WMO van de gemeente.

De Hardheidsclausule

Op de vraag wat de ‘hardheidsclausule’ letterlijk betekende wist de contactpersoon geen antwoord te geven. Google meldt dat de hardheidsclausule toegepast kan worden ‘in schrijnende gevallen’. Maar later werd mijn vermoeden bevestigd door een juridisch adviseur. Het zou bij de hardheidsclausule inderdaad gaan om een oordeel dat niet ‘hard’ kan worden gemaakt en waar middels deze clausule aan ontsnapt kan worden.

Men krabt zich achter de oren en vraagt zich af: Zou het in dit geval niet toch eens zo kunnen zijn dat er wel een verband bestaat tussen de klachten en de door WMO-aanvrager aangewezen oorzaak? Zou ElektroHyperSensitiviteit, zoals de term beweert, inderdaad verband houden met EMV (elektromagnetische velden)? Ook het Kennisplatform EMV houdt dit verband immers voor mogelijk, al zou het verband nog niet onomstotelijk zijn bewezen.

Toch bezwaar aangetekend

Uiteindelijk heb ik besloten om toch bezwaar aan te tekenen tegen de grond van het besluit:

“Ik ben blij met het bedrag dat mij is toegekend. Maar ik maak mij kwaad over de gammele onderbouwing van het WMO-besluit van de gemeente Goirle. Men neemt de strekking van het zogenaamd ‘onafhankelijk’ ‘medisch’ advies van Treve klakkeloos over, terwijl mijn reactie op het conceptrapport van Treve precies duidelijk maakt wat er mis was aan het medisch advies en waarom.

Bovendien realiseer ik mij dat heel veel EHS-ers bij hun WMO-aanvraag met dezelfde gammele onderbouwing te maken krijgen, en vervolgens vaak niets krijgen om hun huis af te schermen tegen EMV of om eventueel te kunnen verhuizen. En waarheen dan? Verhuizen binnen Europa zal er met de uitrol van 5G niet meer in zitten. We zitten helemaal in de knel. We worden niet serieus genomen. Het economisch belang weegt in Nederland zwaarder dan dat van de volksgezondheid. Al zal de overheid straks lelijk opkijken van alle zorgkosten van het steeds zieker wordende Nederland.”

“In de hoorzitting over mijn bezwaar zal ik ingaan op de gammele onderbouwing en op het spelletje dat de overheid merkbaar met ons speelt om haar zin door te kunnen drijven. Ik laat mij niet langer onder de mat vegen.”

Oproep aan EHS-ers om bij de Hoorzitting aanwezig te zijn

Er zijn op dit moment vier mensen die mij komen ondersteunen met hun aanwezigheid. Maar hoe meer toehoorders hoe beter. Dat maakt van de individuele zaak een maatschappelijke en politieke zaak. Ook meteen goed als actie in aanloop naar de landelijke demonstratie op 9 september.

De Hoorzitting vindt aanstaande dinsdag 20 augustus 2019 plaats in het gemeentehuis aan het Oranjeplein 1 te Goirle. Aanvang 20:15 uur. NB: Zorg dat je er minimaal 10 minuten van tevoren bent i.v.m. garderobe, zaalkeuze, smartphones UIT enz. Einde 21:00 uur. Dus precies 3 kwartier voor de hele hoorzitting. Er zijn voor die avond drie hoorzittingen gepland. Dus de klok wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

Van de Commissie voor Bezwaarschriften zijn er vier leden, waarvan een de voorzitter is van de hoorzitting, twee leden die beide partijen aanhoren, en een lid die als secretaris verslag doet van de hoorzitting. Deze vier leden zijn onafhankelijk in die zin dat men enkel presentiegeld ontvangt en niet werkzaam is bij de gemeente. Allen hebben een juridische achtergrond. Direct na de hoorzitting wordt er door de Commissie over het bezwaar vergaderd. De uitslag hiervan volgt drie weken later.

De twee partijen die gehoord worden zijn: Antonia Holthuizen, degene die het bezwaar heeft ingediend, en anderzijds de heer Rombouts, Mr. in de Rechten, namens het College van B&W.

Wil je graag als toehoorder bij de Hoorzitting aanwezig zijn, meld je dan uiterlijk aanstaande maandag 19 augustus via dit e-mailadres aan, zodat Antonia zich gesteund weet en zij de gemeente tijdig kan doorgeven hoeveel mensen er op de openbare Hoorzitting aanwezig zullen zijn en hoe groot de ruimte dus moet zijn waar de Hoorzitting gehouden gaat worden. Wees welkom!

Lees ook:
Succesvolle praktijkvoorbeelden van voorzieningen vanuit de Wmo
Aanpassingen in je huis en de Wet maatschappelijke ondersteuning

Wetsvoorstel verplichte uitrol 5G – Jouw reactie is nu nodig!

De overheid heeft op 16 juli een concept wetsvoorstel gepubliceerd waarin te lezen valt dat zij gemeenten willen gaan verplichten om mee te werken aan de uitrol van 5G. Via een internetconsultatie kan iedereen nog tot 9 september reageren op dit voornemen.

Met het wetsvoorstel wil de overheid o.a. de uitrol van 5G makkelijker gaan maken, maar ondertussen wordt de volksgezondheid nog steeds niet serieus genomen. Er is geen enkel onderzoek waaruit blijkt dat 5G veilig is voor onze gezondheid. Terwijl er al heel veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar straling van 2G, 3G en 4G, waaruit wel degelijk gezondheids­risico’s zijn gebleken. Dat zijn alarmerende signalen die de overheid steeds maar weer negeert. Het ‘koploper willen zijn’ en de economische belangen worden belangrijker gevonden.

Als we niets doen, dan hangt straks ook jouw hele leefomgeving vol met 5G-antennes. Dus doe ook mee aan deze internetconsultatie en geef ook jouw reactie op dit wetsvoorstel via deze link. Lees “Wetsvoorstel verplichte uitrol 5G – Jouw reactie is nu nodig!” verder

Op gesprek bij Meryem Cimen van D66

Naar aanleiding van het 5G Appeal dat ik aan alle fractievoorzitters in Haarlem heb toegestuurd, ben ik alleen door Meryem Cimen uitgenodigd voor een gesprek hierover. Meryem is gemeenteraadslid voor D66 en lid van de Commissie Samenleving in Haarlem. In het dagelijks leven werkt ze bij de politie en is ze betrokken bij de uitrol van 5G.

Ter ondersteuning is Silvia ook meegekomen. We werden door Meryem en Jaimy Wildschut bijzonder hartelijk ontvangen in de fractiekamer op het stadhuis. Op mijn vraag of ze bekend was met de problematiek rondom de gezondheidsrisico’s van straling antwoordde ze zonder aarzelen dat ze wist dat er vanuit de Europese Unie een enorme vooral economisch gedreven druk bestaat tot implementatie, waarbij informatie over gezondheidsrisico’s wordt tegen gehouden. Ook sprak ze over de enorme voordelen en mogelijkheden die 5G biedt voor bedrijven en ook voor de politie. Voor de burger was het minder relevant. Maar voor overheid en bedrijven was het economisch belang enorm. Lees “Op gesprek bij Meryem Cimen van D66” verder

In 33 gemeenten worden openbare ruimten ontoegankelijk voor stralingsgevoeligen

Vol trots maakte de Europese Commissie vorige week bekend welke gemeenten de “winnaars” zijn geworden in de strijd voor gratis wifi (het WiFi4EU-initiatief). Maar liefst 2.800 gemeenten in Europa krijgen gezamenlijk 42 miljoen euro van ons belastinggeld kado om gratis wifi te installeren in openbare ruimten zoals parken, pleinen, publieke gebouwen, bibliotheken, museums en zelfs gezondheidscentra worden specifiek benoemd (?!). Onder de “gelukkigen” vallen ook 33 Nederlandse gemeenten.

Dat klinkt mooi, behalve dan dat alle mensen die gezondheidsklachten ondervinden door straling hierdoor geen gebruik meer kunnen maken van al deze openbare ruimten. En dat kan toch niet de bedoeling zijn. Lees “In 33 gemeenten worden openbare ruimten ontoegankelijk voor stralingsgevoeligen” verder

De relatie tussen Bromtonen en Straling

Deze week stond in dagblad Trouw het bericht dat uit een recent RIVM-rapport is gebleken dat bijna 10 procent van de Nederlanders hinder ondervindt van het horen (en voelen) van bromtonen. Twee procent ondervindt hier zelfs ernstige hinder van en dit aantal is groeiende. Dit betreft dus veel mensen!

Naast de bekende oorzaken zoals ventilatiesystemen en warmtepompen werd er zowaar ook aandacht besteed aan de relatie tussen bromtonen en straling. Zelf heb ik die relatie inderdaad ook ervaren (en velen met mij). Wat een goede ontwikkeling dat dit onderwerp openlijk wordt besproken.

Lees “De relatie tussen Bromtonen en Straling” verder

Wie is de volgende gemeente die straling op de agenda zet?

Steeds meer mensen worden zich er van bewust dat het gemak van draadloze technologieën ook een keerzijde heeft. Het aantal mensen dat wel degelijk gezondheidsklachten ervaart door straling van o.a. zendmasten, wifi en smartphones is groeiende. De overheid wil in 2020 5G gaan uitrollen zodat ook apparaten draadloos met elkaar kunnen communiceren (Internet of Things). Daarvoor is het nodig dat er heel veel kleine zendantennes bijkomen, waardoor de totale hoeveelheid elektromagnetische straling substantieel zal gaan stijgen.

Een verantwoordelijkheid voor alle gemeenten

Aangezien de gemeente lokaal verantwoordelijk is voor de bescherming van de gezondheid van haar inwoners, is dit ook een belangrijk onderwerp om te bespreken in iedere gemeenteraad. Er zullen lokaal investeringen gedaan moeten worden in de infrastructuur, er zal lokaal beleid moeten worden vastgesteld en dit onderwerp zal ook opgenomen moeten worden in de regionale Omgevingsvisie. Lees “Wie is de volgende gemeente die straling op de agenda zet?” verder

Overwinning voor dorpsbewoners Rijsenhout

Na vele inspanningen van de dorpsbewoners uit Rijsenhout heeft de gemeenteraad uiteindelijk het besluit genomen dat er geen mega-transformatorstation mag komen op de locaties 2A én 2B, dat zijn de locaties vlak naast het dorp. Dit is dan toch weer een mooi voorbeeld dat als bewoners samenwerken en opkomen voor een gezamenlijk belang, dat er echt veel mogelijk is. Hulde voor deze bewonersgroep! Lees “Overwinning voor dorpsbewoners Rijsenhout” verder

Het stralende dakterras

Het dak van parkeergarage de Kamp is, net als veel hoge gebouwen, voorzien van een kolossale zendmast. De hoogste parkeerplaatsen zijn nu omgetoverd tot een leuke trendy horeca gelegenheid waar je uitkijkt over ons prachtige Haarlem.

Naast dit spectaculaire uitzicht waren Silvia, Erika en ik reuze benieuwd naar de hoeveelheid straling die de zendmast op slechts een paar meter afstand van de eerste tafels zou afgeven. De panelen hangen zo laag dat je ze bijna kunt aanraken en een ervan is gericht op een deel van het terras. Dat voelden we alle drie; Erika en ik als druk op de borst en onze keel, alsof je tegen een muur oploopt, en Silvia werd er dizzy van. Lees “Het stralende dakterras” verder

Motie Antennebeleid Weesp unaniem aangenomen; nu onze regio nog

Op 14 juni is de motie Duurzaam Antennebeleid unaniem aangenomen door de gemeenteraad in Weesp. Wat een geweldig nieuws! Steeds meer gemeentes zijn stralings­bewust aan het worden. Nu onze eigen regio nog…

Het initiatief van de motie in Weesp is genomen door Christian Pfeiffer van GroenLinks en de motie is ingediend door GroenLinks, PvdA, CDA en VVD. Wij zijn zelf vanuit Stralingsbewust Zuid-Kennemerland vorige week toevallig net op gesprek geweest bij GroenLinks in Heemstede. Het zou mooi zijn als de beide GroenLinks-fracties met elkaar optrekken en kennis & ervaring met elkaar gaan delen.  Lees “Motie Antennebeleid Weesp unaniem aangenomen; nu onze regio nog” verder

Op gesprek bij GroenLinks Heemstede

GroenLinks Heemstede houdt woord. Als vervolg op een eerdere belofte mochten wij afgelopen maandag bij hen op gesprek komen tijdens de fractievergadering. De raadsleden hebben onze signaleringen serieus genomen en wij hopen nu dat zij dit ook gaan vertalen naar stralingsbewust gemeentebeleid.

Wifi-router

Bij het binnenlopen van de vergaderruimte bleek er boven de vergadertafel een wifi-router te hangen. Dat maakte het onderwerp waarvoor wij langs kwamen gelijk duidelijk. Zo lang je geen gezondheidsklachten ervaart van wifi-routers merk je niet eens dat ze er hangen. Als je ze wel voelt, dan wil je daar graag bij uit de buurt blijven. De bijeenkomst begon dus met het schuiven van tafels en stoelen om in ieder geval op enkele meters afstand van de wifi-router te kunnen zitten. Jammer dat de wifi niet gewoon uit kon, maar fijn dat ze mee wilden werken aan het verschuiven van de vergaderplek. Lees “Op gesprek bij GroenLinks Heemstede” verder