Acties Elders in het land

Wij krijgen op onze website vragen van mensen over actie-platforms elders in het land. Onderstaand een overzicht van een aantal burger-initiatieven, actiegroepen, voorlichtingsbijeenkomsten, etc.

Burgerinitiatief Eindhoven

Een aantal burgers uit Eindhoven zijn in oktober 2018 een burgerinitiatief gestart om er voor te zorgen dat zendmasten die dichtbij basisscholen en kinderdagverblijven staan worden verplaatst. Zij willen kinderen een stralingsarme omgeving geven om in op te groeien, te leren en te spelen.

In gemeente Eindhoven staan bij vijftien basisscholen (23%) en twintig kinderdagverblijven (35%) GSM zendmasten op minder dan honderd meter afstand. Bijvoorbeeld, GSM zenders zijn bevestigd op de kerktoren van het kinderdagverblijf De Schatkamer en op tachtig meter afstand van basisschool De Regenboog. Baby’s, peuters, kleuters en kinderen slapen, spelen en verblijven hele dagen in het stralingsveld. Het gemeten stralingsniveau op het kinderdagverblijf en in de directe omgeving was al zeer hoog. Door plaatsing van de extra zenders is de stralingssterkte alleen nog maar verder toegenomen.

Een burgerinitiatief met 250 handtekeningen geeft burgers de mogelijkheid om een kwestie in de stad rechtstreeks aan de gemeenteraad voor te leggen. Een aantal burgers uit Eindhoven wil de GSM zendmasten bij kinderdagverblijf De Schatkamer op deze manier aankaarten bij het gemeentebestuur. Zendmasten hoeven niet dichtbij basisscholen en kinderdagverblijven te staan en kunnen gemakkelijk herplaatst worden naar industrieterreinen. Het burgerinitiatief heeft uiteindelijk ongeveer 350 handtekeningen verzameld. Deze zijn inmiddels aangeboden aan de gemeenteraad, die het burgerinitiatief binnenkort zal gaan behandelen. Klik hier voor meer informatie.

Besluit ‘slimme’ verlichting gemeente Heusden

Op 13 juni 2018 heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor de gemeenteraad en betrokken wethouders van de gemeente Heusden inzake ‘slimme’ lantaarnpalen. Dankzij grote inspanningen van lokale stralingsbewusten was er de mogelijkheid om in te spreken tijdens het agendapunt ‘Openbare verlichting/Slimme lantaarnpalen’. Zowel Petra Vriens als Rob Verboog hielden een presentatie. Na afloop werden volop goede vragen gesteld en werd aansluitend door de raad flink overlegd met de wethouder. De videobeelden zijn hier te bekijken (vanaf 1:50 uur tot 2:51 uur).

In de raadsvergadering is besloten om in het plan van aanpak de gezondheidsrisico’s van de ‘slimme’ verlichting mee te nemen, de leverancier van de ‘slimme’ lantaarnpalen aansprakelijk te stellen voor mogelijke gezondheidsrisico’s voor inwoners, te zorgen dat de gemeente de eigen regie behoudt en dat de privacy wordt gewaarborgd.

Op 3 juli jl. is het aangepaste beleidsplan Openbare verlichting 2018-2022 unaniem aangenomen door de gemeenteraad. In dit beleidsplan wordt o.a. gesproken over de uitrol van 5G, slimme lantaarnpalen, LED verlichting en Smart City. Het beleidsplan is na de raadsinfovergadering van 13 juni aangepast op een aantal punten. Vrijwel alle aanbevelingen zijn overgenomen, behalve de aanbeveling om de leverancier aansprakelijk te stellen voor eventuele gezondheidsschade. Dit heeft de gemeente helaas niet in het plan opgenomen, maar de gemeente Heusden staat duidelijk open voor inbreng. Zie ook dit nieuwsbericht van 7 juli jl.

Voor meer informatie kunnen inwoners van de gemeente Heusden en andere betrokkenen terecht bij de besloten Facebookgroep Stralingsbewust Heusden.

Actie Zendmasten Weesp

Vanwege de verlenging van een vergunning voor een zendmast aan de Leeuwenveldseweg in Weesp zijn er 21 bezwaarschriften ingediend en heeft er een hoorzitting plaats gevonden. Daarnaast is er een petitie opgestart tegen deze mast met de oproep aan het College van B&W om het belang van een gezonde leefomgeving voorop te zetten en het voorzorgsprincipe na te leven. De petitie is 247 keer mede-ondertekend en is op 29 mei 2018 overhandigd aan de Burgemeester en wethouder Vos, zie dit bericht op de voorpagina van het Weespernieuws.

De stralingsproblematiek is tijdens een fractievergadering van GroenLinks toegelicht en er is ook meerdere keren gesproken met de fractievoorzitter van de PvdA. De lokale politiek heeft het serieus opgepakt. Op initiatief van GroenLinks is de motie ‘Duurzaam Antennebeleid’ namens GroenLinks, PvdA, CDA en VVD ingediend. Deze motie is op 14 juni 2018 unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Weesp.

In de motie wordt het college o.a. opgeroepen om bij aanvragen van vergunningen voor zendmasten bewoners mee te nemen in het besluitvormingsproces waar deze masten geplaatst worden. Om hierbij het voorzorgsprincipe toe te passen en geen zendmasten nabij woningen toe te staan, de straling te minimaliseren met behoud van bereik en met de providers in overleg te gaan om plekken te zoeken die zo weinig mogelijk conflict opleveren met bewoners. En om het gemeentelijk Antennebeleid te toetsen aan de huidige staat van ontwikkeling op telecommunicatiegebied en het huidige EU- en landelijke beleid zodat het actueel is voor de uitrol van het 5G netwerk. De volledige tekst is hier na te lezen.

Mocht je vragen hebben of willen afstemmen over antennebeleid of een zendmastkwestie dan kun je contact opnemen met Anouk de Bont via zendmastenweesp@gmail.com.

Actiegroep ‘Stralen doen we liever zelf’ (gemeente Utrechtse Heuvelrug)

Een groep inwoners uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft zich verenigd onder de naam ‘Stralen doen we liever zelf’ en wil dat de gemeente het besluit over het plaatsen van slimme lantaarnpalen uitstelt. Zij maken zich niet alleen zorgen over de volksgezondheid, maar ook omdat dit de privacy van burgers schendt. Zij hebben op 10 januari 2018 een petitie opgestart en in een week tijd waren er al 737 handtekeningen van medestanders verzameld. Deze zijn inmiddels aangeboden aan de gemeente. Op 16 januari hebben een aantal mensen van de actiegroep een interview gegeven op Radio 90FM. Hierin hebben zij hun zorgen duidelijk onder woorden gebracht. Via deze link kun je het interview beluisteren (32 min.) Lees hier het verdere verhaal.

De geplande besluitvorming op 8 februari is uitgesteld. Op 19 februari 2018 heeft er een extra raadsvergadering plaats gevonden met als sprekers: Heerd Jan Hoogeveen (Economic Board Utrecht), Hugo Schooneveld (wetenschapper en bioloog), Rob Verboog (praktijkdeskundige) en Carolien Schooneveld (professional op gebied van aanpak elektrostress). Bekijk hier de samenvatting van 20 minuten of bekijk hier de volledige video-registratie van deze zeer informatieve avond (2,5 uur).

Op 8 maart 2018 is besloten om voorlopig geen zendapparatuur (4G, 5G, Wifi), camera’s, sensoren e.d. op de nieuwe straatlantaarns mogelijk te maken. Unaniem besloot de gemeenteraad uitsluitend de verlichting aan te besteden. Extra functionaliteiten zullen niet eerder worden toegepast dan nadat deze ter besluitvorming aan de raad zijn voorgelegd. Op deze wijze houdt de raad zelf de regie in handen. Dat was een cruciaal principe. Er moet eerst meer bekend zijn over de gezondheidsrisico’s en mogelijke schendingen van de privacy. Pas dan kan een weloverwogen besluit worden genomen. De wethouder verwacht dat dit op z’n vroegst medio 2019 is, in de bouwteamfase van de aanbesteding van de openbare verlichting en kabelnet. Zie ook dit persbericht.

‘Eerlijk over Straling’ op de Nationale GezondheidsBeurs 2018

Op 25 januari 2018 is het initiatief ontstaan om op de Nationale GezondheidsBeurs in Utrecht een stand te huren, waar diverse stralingsbewuste mensen en organisaties gezamenlijk eerlijke informatie geven over straling. Wat een prachtige uiting van verbondenheid en samenwerking!

Het idee is ontstaan in een besloten facebookgroep voor stralingsbewuste mensen. Als de landelijke overheid ons niet juist informeert, dan moeten wij daar zelf maar voor gaan zorgen. Het enthousiasme was zo groot dat binnen 10 uur tijd (!) het aanzienlijke bedrag voor de huur van de stand al bijeen was gebracht. Een grote hoeveelheid mensen wilde niet alleen geld bijdragen, maar ook nog belangeloos meehelpen en aanwezig zijn op de beurs om onze medemensen van eerlijke informatie te voorzien. Mooi om te zien dat zoiets ook tot stand kan komen vanuit eensgezindheid onder de mensen zelf.

Van donderdag 1 februari tot en met zondag 4 februari 2018 stond er dagelijks een wisselend team van stralingsbewuste mensen en organisaties onder het motto ‘Eerlijk over Straling’ op de gezamenlijke stand. De belangstelling bij de beursbezoekers bleek groot. Er werden vele vragen beantwoord over de mogelijke gezondheidseffecten van straling en er werden tips geven over wat je zelf in je eigen huis of leven kunt doen om straling te beperken. Er zijn weer een hoop mensen bereikt en velen zijn weer een stukje bewuster geworden. Zie ook deze korte video over de stand ‘Eerlijk over Straling’ (01:29 min) en het persbericht over deze inspirerende samenwerking.

Actiegroep zendmast Lombok (Utrecht)

Naar aanleiding van de plaatsing van een zendmast in Lombok is Mirjam Bout vorig jaar met een aantal inwoners een actiegroep gestart. Haar doel was om alle Utrechters die last hebben van straling te verzamelen en met elkaar in contact te brengen. Zodat ze informatie kunnen delen en sterker staan naar de Utrechtse GGD en gemeente. Dit heeft geresulteerd in een Raadinformatiebijeenkomst op 12 januari 2017. Via onderstaande link kun je de hele bijeenkomst (18 fragmenten) zelf terug kijken:

Utrechtse Raadsinformatiebijeenkomst van 12 januari 2017 over zendmasten en de gezondheidseffecten

Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft de gemeente Utrecht op 18 mei 2017 een motie aangenomen over de gezondheidskwestie rondom straling.

Het is dus zeker zinvol om van je te laten horen en actie te ondernemen!

Andere initiatieven

Zeeuws platform stralingsrisico – Website van diverse werkgroepen van burgers die zich al langere tijd met straling bezig houden. Zij hebben contacten met ambtenaren van de provincie Zeeland, dorpsraden, actiegroepen, bewonersgroepen en individuele bewoners van Zeeland. Zie ook hun brief ‘Elektromagnetische velden als nieuwe milieufactor in de Omgevingsvisie’ van 16 november 2017 aan Provinciale Staten Zeeland.

Werkgroep Zendmast Anders – Website van werkgroep van inwoners uit Heeg (Friesland) om gezamenlijk te zoeken naar duurzame oplossingen voor zendmasten. Zie ook hun informatieve flyer. Op 5 oktober 2017 is de motie Antennebeleid unaniem aangenomen. Het doel van de motie is om tot een nieuw antennebeleid te komen waarbij het voorzorgsprincipe gehanteerd wordt en er geen zendmasten geplaatst worden nabij bewoning.

Persbericht Werkgroep Antenne Blauwhuis  (31 mei 2017) -Werkgroep stelt vragen in de vergadering Commissie DSO. Doel werkgroep: in samenwerking met de gemeente, KPN en omliggende dorpen zoeken naar een alternatieve locatie voor het plaatsen van een zendmast in de regio. Bericht dorpsbewoners Blauwhuis (Friesland).

Ons Mooi Schaveren – Website van comité van inwoners uit Schaveren (gemeente Epe) dat in gezamenlijk overleg met gemeente en KPN op zoek gaat naar alternatieve locaties voor een zendmast. Deze motie is door gemeente Epe aangenomen op 6 juli 2017.

UMTS Protest Nieuwkoop -Website met oproep om de gemeente Nieuwkoop en KPN aansprakelijk te stellen voor mogelijke gezondheidsschade van straling. Zie ook: flyer binnenkant, flyer buitenkant, poster en formulier schadeclaim.

Zendmast Protest Hoofddorp Youtube – Informatie-avond 25 juni 2013.

Zie voor diverse voorbeeldbrieven, posters en flyers deze pagina.

Impact Academy

De Impact Academy is een film aan het maken over straling die in 2018 bij de VPRO uitgezonden zal worden, te weten Ubiquity. Rondom deze film voeren zij campagne door burgerinitiatieven te steunen met een landelijke lobby naar de tweede kamer om stralingsvrije plekken in de publieke ruimte op de agenda te zetten en steun te bieden aan gemeenten en provincies bij het verbeteren van de communicatie over zendmasten, 5G, Internet of Things en mogelijke gezondheidsrisico’s.

Daarnaast willen zij samen met burgerinitiatieven en gemeentes de rol van gezondheid in de Omgevingswet bevorderen en door middel van vertoningen en informatiebijeenkomsten een bijdrage leveren aan de kennis over elektrosensitiviteit bij huisartsen. De Impact Academy is hiervoor o.a. in gesprek met de GGD, wetenschappers, Kennisplatform EMV, Mobile Network Operators Nederland, Antennebureau, gezondheidsprofessionals, burgerinitiatieven en lokale politici.

Wil je ook betrokken zijn bij deze campagne, dan kunt je contact opnemen met Janina Pigaht via info@janinapigaht.com. Klik hier voor meer informatie over de film en de campagne.

Petities

Zie ook de pagina Landelijke petitie 5G. Er zijn inmiddels ruim 16.000 ondertekenaars (stand per maart 2019). Je kunt de petitie hier nog steeds ondertekenen. Daarnaast staan er op deze pagina een paar andere petities als voorbeeld voor het geval je zelf een petitie wilt opstarten.