Acties Elders in het land

Wij krijgen op onze website vragen van mensen over actie-platforms elders in het land. Onderstaand een overzicht van een aantal burger-initiatieven, actiegroepen, voorlichtingsbijeenkomsten, flyers, posters, voorbeeldbrieven, facebookgroepen, petities, etc.

Actiegroep ‘Stralen doen we liever zelf’ (gemeente Utrechtse Heuvelrug)

Een groep inwoners uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft zich verenigd onder de naam ‘Stralen doen we liever zelf’ en wil dat de gemeente het besluit over het plaatsen van slimme lantaarnpalen uitstelt. Zij maken zich niet alleen zorgen over de volksgezondheid, maar ook omdat dit de privacy van burgers schendt. Zij hebben op 10 januari 2018 een petitie opgestart en in een week tijd waren er al 737 handtekeningen van medestanders verzameld. Deze zijn inmiddels aangeboden aan de gemeente. Op 16 januari hebben een aantal mensen van de actiegroep een interview gegeven op Radio 90FM. Hierin hebben zij hun zorgen duidelijk onder woorden gebracht. Via deze link kun je het interview beluisteren (32 min.) Lees hier het verdere verhaal.

De geplande besluitvorming op 8 februari is uitgesteld. Op 19 februari 2018 heeft er een extra raadsvergadering plaats gevonden met als sprekers: Heerd Jan Hoogeveen (Economic Board Utrecht), Hugo Schooneveld (wetenschapper en bioloog), Rob Verboog (praktijkdeskundige) en Carolien Schooneveld (professional op gebied van aanpak elektrostress). Bekijk hier de samenvatting van 20 minuten of bekijk hier de volledige video-registratie van deze zeer informatieve avond (2,5 uur).

Op 8 maart 2018 is besloten om voorlopig geen zendapparatuur (4G, 5G, Wifi), camera’s, sensoren e.d. op de nieuwe straatlantaarns mogelijk te maken. Unaniem besloot de gemeenteraad uitsluitend de verlichting aan te besteden. Extra functionaliteiten zullen niet eerder worden toegepast dan nadat deze ter besluitvorming aan de raad zijn voorgelegd. Op deze wijze houdt de raad zelf de regie in handen. Dat was een cruciaal principe. Er moet eerst meer bekend zijn over de gezondheidsrisico’s en mogelijke schendingen van de privacy. Pas dan kan een weloverwogen besluit worden genomen. De wethouder verwacht dat dit op z’n vroegst medio 2019 is, in de bouwteamfase van de aanbesteding van de openbare verlichting en kabelnet. Zie ook dit persbericht.

Hulde aan de gemeenteraadsleden in Utrechtse Heuvelrug dat zij de gezondheidsrisico’s serieus nemen en uitgaan van het voorzorgsprincipe. Daar kunnen andere gemeentes een voorbeeld aan nemen!

‘Eerlijk over Straling’ op de Nationale GezondheidsBeurs 2018

Op 25 januari 2018 is het initiatief ontstaan om op de Nationale GezondheidsBeurs in Utrecht een stand te huren, waar diverse stralingsbewuste mensen en organisaties gezamenlijk eerlijke informatie geven over straling. Wat een prachtige uiting van verbondenheid en samenwerking!

Het idee is ontstaan in een besloten facebookgroep voor stralingsbewuste mensen. Als de landelijke overheid ons niet juist informeert, dan moeten wij daar zelf maar voor gaan zorgen. Het enthousiasme was zo groot dat binnen 10 uur tijd (!) het aanzienlijke bedrag voor de huur van de stand al bijeen was gebracht. Een grote hoeveelheid mensen wilde niet alleen geld bijdragen, maar ook nog belangeloos meehelpen en aanwezig zijn op de beurs om onze medemensen van eerlijke informatie te voorzien. Mooi om te zien dat zoiets ook tot stand kan komen vanuit eensgezindheid onder de mensen zelf.

Van donderdag 1 februari tot en met zondag 4 februari 2018 stond er dagelijks een wisselend team van stralingsbewuste mensen en organisaties onder het motto ‘Eerlijk over Straling’ op de gezamenlijke stand. De belangstelling bij de beursbezoekers bleek groot. Er werden vele vragen beantwoord over de mogelijke gezondheidseffecten van straling en er werden tips geven over wat je zelf in je eigen huis of leven kunt doen om straling te beperken. Er zijn weer een hoop mensen bereikt en velen zijn weer een stukje bewuster geworden. Zie ook deze korte video over de stand ‘Eerlijk over Straling’ (01:29 min) en het persbericht over deze inspirerende samenwerking.

Actiegroep zendmast Lombok (Utrecht)

Naar aanleiding van de plaatsing van een zendmast in Lombok is Mirjam Bout vorig jaar met een aantal inwoners een actiegroep gestart. Haar doel was om alle Utrechters die last hebben van straling te verzamelen en met elkaar in contact te brengen. Zodat ze informatie kunnen delen en sterker staan naar de Utrechtse GGD en gemeente. Dit heeft geresulteerd in een Raadinformatiebijeenkomst op 12 januari 2017. Via onderstaande link kun je de hele bijeenkomst (18 fragmenten) zelf terug kijken:

Utrechtse Raadsinformatiebijeenkomst van 12 januari 2017 over zendmasten en de gezondheidseffecten

Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft de gemeente Utrecht op 18 mei 2017 een motie aangenomen over de gezondheidskwestie rondom straling.

Het is dus zeker zinvol om van je te laten horen en actie te ondernemen!

Andere initiatieven/flyers/posters/voorbeeldbrieven

Zeeuws platform straling – Website van diverse werkgroepen van burgers die zich al langere tijd met straling bezig houden. Zij hebben contacten met ambtenaren van de provincie Zeeland, dorpsraden, actiegroepen, bewonersgroepen en individuele bewoners van Zeeland.

Werkgroep Zendmast Anders – Website van werkgroep van inwoners uit Heeg (Friesland) om gezamenlijk te zoeken naar duurzame oplossingen voor zendmasten. Zie ook hun informatieve flyer. Op 5 oktober 2017 is de motie Antennebeleid unaniem aangenomen. Het doel van de motie is om tot een nieuw antennebeleid te komen waarbij het voorzorgsprincipe gehanteerd wordt en er geen zendmasten geplaatst worden nabij bewoning.

Persbericht Werkgroep Antenne Blauwhuis  (31 mei 2017) -Werkgroep stelt vragen in de vergadering Commissie DSO. Doel werkgroep: in samenwerking met de gemeente, KPN en omliggende dorpen zoeken naar een alternatieve locatie voor het plaatsen van een zendmast in de regio. Bericht dorpsbewoners Blauwhuis (Friesland).

Ons Mooi Schaveren – Website van comité van inwoners uit Schaveren (gemeente Epe) dat in gezamenlijk overleg met gemeente en KPN op zoek gaat naar alternatieve locaties voor een zendmast. Deze motie is door gemeente Epe aangenomen op 6 juli 2017.

UMTS Protest Nieuwkoop -Website met oproep om de gemeente Nieuwkoop en KPN aansprakelijk te stellen voor mogelijke gezondheidsschade van straling. Zie ook: flyer binnenkant, flyer buitenkant, poster en formulier schadeclaim.

Actiecomité Stop UMTS Tilburg – Website van actiecomité dat met succes dit onderwerp op de (gemeentelijke) politieke agenda heeft gekregen, waarbij het beleid van de gemeente Tilburg is aangepast. Hierbij heeft de gemeente Tilburg het voorzorgprincipe overgenomen.

Zendmast Protest Hoofddorp Youtube – Informatie-avond 25 juni 2013.

Flyer van actie bewoners Lombok (Utrecht).

Buurtbrief plaatsing zendmast voorkomen. Voorbeeldbrief uit Den Hoorn.

Buurtbrief straling in gemeenteraad bespreken/informatiebijeenkomst. Voorbeeldbrief uit Haarlem.

Buurtbrief over slimme meters. Afkomstig van 5G Report.

Onderstaand drie informatieve voorbeeldbrieven van de actiegroep ‘Stralen doen we liever zelf’ aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug (persoonsnamen zijn verwijderd):
1. Brief aan gemeente met verzoek tot uitstel van de aanbesteding van de openbare straatverlichting vanwege volksgezondheidsrisico’s en schending van de privacy.
2. Inspreken tijdens raadsvergadering inzake aanbesteding openbare verlichting met verzoek tot het achterwege laten van de smart city-toepassingen en oproep tot aanleggen glasvezelnetwerk.
3. Brief aan gemeente met oproep tot aanbesteding zonder 5G, wifi, camera’s, sensoren, etc. en toepassen van het voorzorgsprincipe.

Posters Haarlem: Hoorzitting gemeente over zendmast en  Actie verminder straling zendmast.

SOS nationale poster actie. Poster verkrijgbaar in A3-formaat en A4-formaat.

              

 

 

 

 


Brochure ‘Wat zijn de risico’s voor uw gezondheid?’
van actiegroep Beperk de Straling (gratis papieren versie bij hen te bestellen).

Ook jouw aanvullingen zijn welkom. Hier kun je anderen weer mee op ideeën brengen/helpen.

Facebook

Graag willen wij verwijzen naar de landelijke facebook-groep Straling en Zo (met ruim 2.300 leden). Dit is een besloten groep waar stralingsgevoelige mensen kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Je kunt in deze groep zelf zoeken naar informatie of vragen stellen aan de andere leden. Marloes van Mensvoort heeft deze facebookgroep in 2014 opgestart.

Daarnaast is Mirjam Bout vorig jaar gestart met een regionale facebook-groep ‘Last van een Zendmast Utrecht’. Dit is een besloten regionale groep om buurtbewoners te verenigen en gezamenlijk tot actie te komen. Inmiddels zijn er naar aanleiding van deze actie al vele ‘Last van een Zendmast’-groepen op facebook ontstaan. Zoals voor deze plaatsen: Amsterdam, Culemborg, Delft, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Haarlem, Hoogezand-Sappemeer, Lelystad, Loenen, Sneek, Uden, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Weesp en Zutphen. Mocht jouw plaats er nog niet bijstaan, wellicht kun jij dan de eerste stap in jouw regio zetten door een nieuwe facebook-groep op te richten!

Petities

Landelijke petitie van de Actiegroep Verminder Electrosmog met als inhoud: “Ik wil dat de Nederlandse overheid mijn gezondheid serieus gaat nemen. Dit betekent voor mij dat het redelijke voorzorgsbeginsel van 10 microwatt (= 100.000 x lager dan de huidige HF stralingsnorm) gaat worden toegepast, het gebruik van Wi-Fi op openbare plaatsen niet wordt gestimuleerd, maar naar gezondere alternatieven wordt gezocht. Eerlijke voorlichting over straling en stralingsrisico’s gegeven wordt via GGD, huisartsen, brochures, Postbus 51 of Sire spots e.a. kanalen en bovenal dat er geen 5G netwerk mag komen vóórdat al de schadelijke effecten t/m 4G in kaart zijn gebracht en uitgebreid afgewogen en geëvalueerd door alle betrokkenen. Economische belangen mogen geen reden zijn om de volksgezondheid op het spel te zetten.”
Je kunt deze actie nog steeds ondersteunen. Er zijn inmiddels 12.179 ondertekenaars (stand per 4 april 2018). Klik hier om de petitie ook te ondertekenen.

Petitie van inwoners uit gemeente Utrechtse Heuvelrug vanwege zorgen over de geplande openbare aanbesteding voor ‘slimme’ lantaarnpalen (met wifi en straks 5G). Zij verzoeken de gemeente tot uitstel van de aanbesteding vanwege mogelijk grote risico’s voor de volksgezondheid en privacy.  De handtekeningen zijn overhandigd aan de wethouder tijdens de raadsvergadering van 18 januari 2018.

Impact Academy

De Impact Academy is een film aan het maken over straling die in 2018 bij de VPRO uitgezonden zal worden, te weten Ubiquity. Rondom deze film voeren zij campagne door burgerinitiatieven te steunen met een landelijke lobby naar de tweede kamer om stralingsvrije plekken in de publieke ruimte op de agenda te zetten en steun te bieden aan gemeenten en provincies bij het verbeteren van de communicatie over zendmasten, 5G, Internet of Things en mogelijke gezondheidsrisico’s.

Daarnaast willen zij samen met burgerinitiatieven en gemeentes de rol van gezondheid in de Omgevingswet bevorderen en door middel van vertoningen en informatiebijeenkomsten een bijdrage leveren aan de kennis over elektrosensitiviteit bij huisartsen. De Impact Academy is hiervoor o.a. in gesprek met de GGD, wetenschappers, Kennisplatform EMV, Mobile Network Operators Nederland, Antennebureau, gezondheidsprofessionals, burgerinitiatieven en lokale politici.

Wil je ook betrokken zijn bij deze campagne, dan kunt je contact opnemen met Janina Pigaht via info@janinapigaht.com. Klik hier voor meer informatie over de film en de campagne.

Enquête over de toekomst van het Antenneregister

Het Antenneregister geeft een actueel overzicht van antenne-installaties in Nederland. Het register bestaat sinds 2004. Het ministerie van Economische Zaken, in samenwerking met Agentschap Telecom, heeft KWINK groep gevraagd onderzoek te doen naar de toekomst van de openbare registratie van antenne-installaties. In het kader van deze verkenning is een openbare, online enquête uitgezet. Tussen 22 augustus en 10 oktober 2017 stond deze korte enquête online en 396 mensen hebben deze ingevuld. Op 22 december 2017 is het Eindrapport van deze toekomstverkenning gepubliceerd. Hier kun je in het kort de conclusies lezen.